Cơ sở khám chữa bệnh có quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh và được quyền thương thảo thỏa thuận bồi thường với người bệnh theo quy định.

Đây là một trong những nội dung của Nghị định số 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Bảo hiểm được thực hiện đối với tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra bởi lỗi sơ suất, bất cẩn của người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gây ra cho người bệnh.

Mức trách nhiệm bảo hiểm cho mỗi vụ khiếu nại thuộc phạm vi bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm phải trả nhưng không vượt quá tổng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm và cơ sở khám chữa bệnh được chủ động thỏa thuận phí bảo hiểm và mức trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở đánh giá rủi ro của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và những yếu tố liên quan.

Nghị định cũng quy định cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập tự chi trả kinh phí mua bảo hiểm. Cơ sở khám chữa bệnh là đơn vị sự nghiệp công lập mà nguồn thu sự nghiệp bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên thì kinh phí mua bảo hiểm được sử dụng trong nguồn thu sự nghiệp của mình.

Đối với cơ sở khám chữa bệnh là đơn vị sự nghiệp có nguồn thu sự nghiệp thấp và đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thì kinh phí mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh được sử dụng từ kinh phí ngân sách nhà nước cấp.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/1/2012./.

(TTXVN/Vietnam+)