Bảo Lộc màu xanh

Gốc
(BNS) Bảo Lộc Lâm Đồng Bảo Lộc xanh

Vùng trời toàn bộ đất chuyên canh Cà phê dâu tằm chè xanh búp Thị xã dựng xây dáng nên tranh Chế biến cây xanh thành hàng hóa Sản xuất chuyên ngành đã thành danh Góp công xuất khẩu thu ngoại tệ Công ơn thế hệ đã hoàn thành Xuân hạ thu đông chè xanh mát Cà phê bát ngát lãnh dâu xanh Công bác nông dân người lao động Bàn tay khéo léo đã xây thành

Tin nóng

Tin mới