TT - Sau khi ca trù ở Quảng Bình được Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đưa vào danh sách các địa phương có vốn ca trù cổ nhằm bảo tồn cho chương trình đề nghị UNESCO công nhận ca trù là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Quảng Bình đã tổ chức kiểm kê vốn ca trù cổ ở tỉnh.