Bảo tồn và phát huy di sản sách cổ của người Dao ở Lào Cai

Gốc
ND - Sách cổ của người Dao là di sản văn hóa quan trọng có nhiều giá trị về lịch sử, văn học, tín ngưỡng... Sách cổ là nguồn tư liệu, là "chìa khóa" để mở cánh cửa nghiên cứu văn hóa tộc người Dao.

Tin nóng

Tin mới