Bảo vệ, giữ gìn sinh vật cảnh cổ, quý hiếm

Gốc
Hải Dương là tỉnh có khá nhiều cây cổ thụ từ 100 tuổi trở lên và nhiều sinh vật cảnh cổ quý hiếm. Đây là những di sản văn hóa vật thể quý giá: 545 cây cổ từ 100 đến dưới 700 tuổi, trong đó 312 cây từ 100 đến dưới 200 tuổi, 233 cây từ 200 tuổi đến dưới 700 tuổi...

Tin nóng

Tin mới