Ngày 6/10/2014, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của NHTMCP Bảo Việt (BaoVietbank).

Ảnh minh họa

Theo đó, Thống đốc quyết định sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 328/GP-NHNN ngày 11/12/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho BaoVietBank thành: “Vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt là 3.150.000.000.000 (Ba nghìn một trăm năm mươi tỷ đồng)".

BaoVietBank có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các TCTD.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 328/GP-NHNN ngày 11/12/2008 của Thống đốc NHNN cấp cho BaoVietbank.

Đồng thời, Quyết định này thay thế Quyết định số 355/QĐ-NHNN ngày 5/12/2013 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi mức vốn điều lệ ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động của BaoVietBank.

V.M