Công ty Cổ phần BASA (MCK: BAS) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Tấn Minh Mã chứng khoán: BAS Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 5.692.000 cp Số lượng cổ phiếu giao dịch (bán): 500.000 cp Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 5.192.000cp Phương thức thực hiện giao dịch: thỏa thuận và khớp lệnh Mục đích thực hiện giao dịch: Sử dụng cho việc cá nhân Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 03/03/2010đến ngày 03/05/2010.