Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về kết quả giao dịch của người có liên quan đến cổ đông nội bộ CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (HOSE: BCI).

* Tên người thực hiện giao dịch: Hoàng Thị Vui * Mã chứng khoán giao dịch: BCI * Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Đỗ Văn Cường * Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS * Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ * Số lượng cổ phiếu của người có liên quan đang nắm giữ: 0 cp * Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 27,000 cp * Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20,000 cp * Số lượng cổ phiếu đã bán: 18,000 cp * Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 9,000 cp * Lý do không thực hiện hết: Do đã đạt được mức giá đủ cân đối chi tiêu gia đình * Thời gian kết thúc giao dịch: ngày 14/10/2009