(NDHMoney) Theo lưu ý của kiểm toán, CTCP Bê tông Biên Hòa (mã BHC-HNX) đang có số dư nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản ngắn hạn.

Cụ thể, theo bảng cân đối kế toán của Công ty ngày 30/6/2013, số dư nợ ngắn hạn là 107,34 tỷ đồng, gấp đôi so với tài sản ngắn hạn là 55,37 tỷ đồng. Mặt khác, lỗ lũy kế là 40,34 tỷ đồng, nếu BHC trích lập đủ dự phòng công nợ phải thu, hàng tồn kho và khấu hao tài sản cố định thì số lỗ lũy kế này lớn hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Theo đó, nếu dự phòng nợ phải thu khó đòi được hạch toán vào báo cáo tài chính hợp nhất thì lỗ lũy kế hợp nhất sẽ tăng lên 9,67 tỷ đồng, đồng thời dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi cũng tăng lên giá trị tương ứng.

Bên cạnh đó, công ty chưa lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với hàng kém phẩm chất và nếu khoản này được ghi nhận thì lỗ lũy kế hợp nhất tăng lên 1,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty chưa trích khấu hao tài sản cố định tại nhà máy ở Long An (thuộc Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC). Nếu trích khấu hao tài sản cố định này thì lợi lỗ lũy kế cũng tăng lên 2,6 tỷ đồng.

Như vậy, kiểm toán đã có lưu ý rằng các nội dung này gây ra sự nghi ngờ đang kể về tính phù hợp của việc giả định về hoạt động liên tục của công ty.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu BHC đã tăng giá 100%, từ 1.000 đồng/cp lên 2.000 đồng/cp, thanh khoản yếu.