Hỏi:

small_7532 Cơ quan thuế đến kiểm tra và nói công ty sử dụng hóa đơn không hợp lệ vì doanh nghiệp cung cấp hàng trốn lậu thuế gì đó và do đó cơ quan thuế ấn định thu nhập chịu thuế của công ty. Xin hỏi cơ quan thuế làm như vậy có hợp lý không khi công ty không biết hóa đơn tài chính đó có bị sai phạm hay không? (Nguyễn Thu Hồng, Sóc Sơn, Từ Liêm, Hà Nội) ý không khi công ty không biết hóa đơn tài chính đó có bị sai phạm hay không? (Nguyễn Thu Hồng, Sóc Sơn, Từ Liêm, Hà Nội) Trả lời: Một trong những trường hợp cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp là khi doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Do đó, trường hợp công ty thực hiện không đúng chế độ hóa đơn (sử dụng hóa đơn của các đơn vị có vi phạm về hóa đơn), cục thuế áp dụng biện pháp ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp là đúng quy định. Tuy nhiên, nếu công ty hạch toán được riêng chi phí của hàng hóa, dịch vụ có sai phạm với hàng hóa, dịch vụ không bị sai phạm thì cơ quan thuế thực hiện ấn định thu nhập chịu thuế đối với hàng hóa, dịch vụ bị sai phạm. Các khoản chi phí phân bổ cho hàng hóa, dịch vụ đã ấn định thuế thì không được hạch toán vào chi phí của hoạt động khác. Trường hợp công ty không hạch toán riêng được chi phí thì áp dụng ấn định thuế trên toàn bộ doanh thu.