Thắp hương, ngồi lần tràng hạt, tìm người hợp "vía" để đón đi thi, kiêng cữ mực, mít, quẩy... là một vài trong vô vàn cách thức được các sĩ tử áp dụng trong mỗi mùa thi.