Bi kịch... vợ chồng nhí

KTĐT - Cuối tháng 4/2009, cả bản Mo Phải Phìn xôn xao bàn tán về cái chết oan khuất của Vừ Thị Khè, 18 tuổi.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=150281