Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND: Cần cơ chế kiểm soát quyền lực

Gốc
Để thực hiện thành công chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND, cần phải có một cơ chế kiểm soát quyền lực phù hợp.

Thực hiện Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND ở những nơi có đủ điều kiện là chủ trương vừa được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6. Chủ trương này tạo ra sự nhất quán, thông suốt trong chỉ đạo, điều hành; hạn chế sự chồng chéo, trùng lắp hoặc đùn đẩy trong công việc. Từ đó tạo ra hiệu quả trong triển khai các công việc ở địa phương.

Tuy nhiên, khi cả hai chức vụ quan trọng được trao cho một cán bộ, quyền lực tập trung vào một người dễ dẫn tới tình trạng lạm quyền.

Để thực hiện thành công chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND, từ thực tiễn cho thấy, song song với quá trình triển khai cần phải có một cơ chế kiểm soát quyền lực phù hợp nhằm khắc phục hạn chế này.

Ban Thời sự

Tin nóng

Tin mới