Trong hai năm, Quách Kim Hoa, 65 tuổi, quốc tịch Trung Quốc cùng 36 đồng bọn đưa khoảng 5 tỷ đồng tiền giả từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.