24H.COM.VN - Tấm biển quảng cáo này có kích thước tương đương với 3 sân bóng đá và từ trên máy bay, người ta vẫn có thể nhìn rõ được.