Lớp tập huấn quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện, thành phố được tổ chức ngày 8.10.2009, tham dự có lãnh đạo phòng công thương, kinh tế và cán bộ chuyên trách về KH&CN của 9/11 huyện và thành phố Quy Nhơn.

Nhiều nội dung được phổ biến trong buổi tập huấn: Chủ trương, chính sách, những hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện. Trong đó đáng chú ý là 9 nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về KH&CN cấp huyện như: việc thực hiện chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật của nhà nước; phát triển phong trào sáng tạo, phổ biến, lựa chọn, ứng dụng tiến bộ KH&CN ; quản lý hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng; kiểm tra thanh tra về KH&CN… ở các huyện, thành phố. Theo ông Nguyễn Văn Minh - Phó giám đốc Sở KH&CN: Lâu nay hoạt động quản lý KH&CN cấp huyện còn nhiều bất cập, hạn chế, nay Sở tổ chức lớp tập huấn này là để kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động quản lý của KH&CN cấp huyện, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống ở địa phương. (Sở KH&CN Bình Định)