(ĐCSVN) - Quy định số 54-QĐ/TW, ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị (khóa VIII) “Về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng” ra đời trong bối cảnh công cuộc đổi mới đã tiến hành hơn 10 năm và đạt được những kết quả quan trọng.

Đối với Đảng bộ tỉnh Bình Định, việc thực hiện Quy định số 54 của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận và các hội, đoàn thể rất quan tâm, thực hiện khá hiệu quả. Trong đó, điểm xuất phát đầu tiên là đã gắn kế hoạch học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị với việc tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên; coi đây là một trong những tiêu chuẩn để xem xét, đánh giá, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ; đánh giá tư cách đảng viên và phân loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Các cấp ủy đã xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cấp mình quản lý. Đặc biệt, sau khi có Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 29/7/2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về “nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới”, việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị tiếp tục được tăng cường. Sau 10 năm thực hiện Quy định số 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng và 7 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) “Về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới”, toàn tỉnh đã mở 71 lớp sơ cấp lý luận chính trị với 5.025 học viên, 105 lớp trung cấp lý luận chính trị đào tạo 4.682 học viên; cử 4.217 cán bộ đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị. Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, ban tuyên giáo (ban tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã mở 2.326 lớp bồi dưỡng cho 290.028 lượt cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Trong đó, chương trình bồi dưỡng đảng viên mới 210 lớp với 15.971 học viên; chương trình lý luận chính trị, nghiệp vụ cho bí thư chi bộ, đảng ủy viên, chi ủy viên ở cơ sở 85 lớp với 7.171 học viên; các chương trình chuyên đề dùng cho trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và tương đương 84 lớp với 23.501 học viên, các chương trình dành cho cán bộ và hội viên Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 505 lớp cho 43.086 học viên.v.v… Các cấp ủy đảng đã coi trọng hơn công tác tư tưởng, lý luận chính trị, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng ở địa phương, cơ sở. Do vậy, đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các quan điểm có tính nguyên tắc trong quá trình đổi mới; vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, coi trọng việc tổng kết thực tiễn, nhất là sơ kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của các cấp ủy đảng. Nhờ vậy, đã kịp thời định hướng chính trị và duy trì được tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giữ vững quốc phòng - an ninh, củng cố hệ thống chính trị. Các chương trình giáo dục lý luận chính trị đã bám sát các nghị quyết của Đảng nên đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bản lĩnh cách mạng và trình độ hiểu biết cũng như năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và cơ sở. Việc quy định chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng đã giữ vai trò quan trọng và rất cần thiết đối với tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới, đất nước góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có thể khẳng định, qua 10 năm thực hiện Quy định số 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở của Đảng bộ tỉnh Bình Định đã có những bước chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ lý luận, nhận thức chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.