Bình Dương kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án cây xanh đô thị

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa ký quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Công viên Dĩ An được xây dựng từ đất nghĩa trang sau khi di dời giải tỏa.

Công viên Dĩ An được xây dựng từ đất nghĩa trang sau khi di dời giải tỏa.

Theo đó, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức xây dựng Đề án phát triển công viên và cây xanh công cộng trong đô thị trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng: Thu thập số liệu hiện trạng về quy mô diện tích hiện hữu các công viên công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương so với quy mô các công viên công cộng trong các đồ án quy hoạch được duyệt (hoặc đang đề xuất điều chỉnh theo lộ trình); Phân tích đánh giá các khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình quản lý, phát triển, duy tu, chăm sóc hệ thống cây xanh công cộng trong đô thị trên địa bàn tỉnh thời gian qua; Nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm về quản lý, quy hoạch, mô hình phát triển hệ thống cây xanh của các địa phương lân cận, của các nước để đề xuất áp dụng trên địa bàn; Phân tích, dự báo về các chỉ tiêu phát triển công viên, cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2030 so với nguồn lực, điều kiện phát triển đô thị của tỉnh; Đề xuất các nhóm giải pháp, trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành có liên quan, địa phương, chủ đầu tư các dự án... để tổ chức thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu phát triển cây xanh.

Đồng thời, Ban chỉ đạo cũng chỉ đạo công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan có liên quan và địa phương thực hiện hiệu quả kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò tác dụng và ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nguyên tắc hoạt động của Ban chỉ đạo là làm việc kiêm nhiệm, Sở Xây dựng là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Đề án cây xanh đô thị, được sử dụng bộ máy, con dấu của Sở Xây dựng trong liên hệ công tác và phục vụ cho Ban chỉ đạo; Sở Xây dựng có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và phối hợp với các sở, ngành địa phương có liên quan tổng hợp báo cáo, chuẩn bị nội dung cuộc họp Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo được kiện toàn gồm Trưởng ban là ông Võ văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Phó Trưởng ban Thường trực là ông Võ Hoàng Ngân - Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Trưởng ban là ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thành viên là Giám đốc các sở ngành liên quan.

Cao Cường

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/binh-duong-kien-toan-ban-chi-dao-de-an-cay-xanh-do-thi-339548.html