Các bác, chú bên ngoại tôi đều là thủy thủ, mỗi lần đi tàu về họ kể chuyện đông, tây. Tôi ước mình sẽ “tiếp bước” các bác trở thành thủy thủ, được đi đây đó không mất tiền, bạn bè nể phục…