QĐND - Chính phủ thống nhất chủ trương áp dụng biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đề nghị của Bộ Tài chính. Đây là một trong những nội dung của Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2014, vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành hôm 2-5.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu thực hiện quản lý giá tối đa theo quy định tại Khoản 7, Điều 17 Luật Giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày công bố quyết định bình ổn giá; thực hiện quản lý theo biện pháp đăng ký giá theo quy định tại Khoản 4, điều 17 Luật Giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày công bố quyết định bình ổn giá.

Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của mặt trận, các cơ quan thông tấn, báo chí cùng phối hợp, góp phần bình ổn giá sản phẩm sữa trong thời gian tới.

MINH THẮNG