Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) như sau:

* Số lượng: 857,440 cổ phiếu (Tám trăm năm mươi bảy ngàn bốn trăm bốn mươi cổ phiếu).

* Đây là số cổ phiếu phát hành theo chương trình cổ phiếu thưởng ESOP cho CBCNV CTCP Nhựa Bình Minh và cổ phiếu phát hành với giá ưu đãi cho CBCNV Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền Bắc.

* Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 8,574,400,000 đồng (Tám tỷ năm trăm bảy mươi bốn triệu bốn trăm ngàn đồng).

* Ngày niêm yết có hiệu lực: 21/11/2011

* Ngày chính thức giao dịch: 25/11/2011