Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ CHQS Nghệ An, Hòa Bình: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII

Thông qua việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã giúp cán bộ, đảng viên Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Hòa Bình nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội; từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, kịp thời khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong 2 ngày (4 - 5/5), Đảng ủy quân sự tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Bộ CHQS Hòa Bình. (Ảnh: báo Hòa Bình)

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh được nghe quán triệt các chuyền đề về các nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và an ninh quốc gia…

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình yêu cầu, thông qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII nhằm giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm "lấy xây làm chính", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực"…

Trong thời gian tới, cần tập trung tuyên truyền, phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện nghị quyết để góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

*Cũng trong ngày 5/5, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Hội nghị đã được quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về các nội dung: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Phúc An (th)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/bo-chqs-nghe-an-hoa-binh-quan-triet-trien-khai-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-5902