Bộ Công Thương lấy ý kiến cho Dự thảo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam

Dự thảo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng, các chuyên gia và nhà khoa học

Dự thảo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được xây dựng nhằmthực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2020 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của Chiến lược.

Mục tiêu xây dựng Chiến lược nhằm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả và xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, ngành, đơn vị liên quan nhằm nỗ lực, phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 55-NQ/TW và Nghị quyết số 140/NQ-CP.

Cụ thể, Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam được xây dựng cho thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bao gồm các công tác: Điều tra cơ bản, thăm dò trữ lượng than; phát triển mỏ và khai thác than trong nước (bao gồm cả bể than đồng bằng sông Hồng); sàng tuyển, chế biến than; phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và kinh doanh than (bao gồm cả hệ thống cảng, kho dự trữ và trung chuyển than); công nghiệp cơ khí ngành than; an toàn, bảo vệ môi trường; khoa học công nghệ; xuất, nhập khẩu và kinh doanh than (bao gồm cả nhiệm vụ đầu tư hiệu quả ra nước ngoài và giải pháp cung cấp than ổn định cho sản xuất điện); phát triển nguồn nhân lực và các giải pháp để thực hiện Chiến lược.

Theo đó, những điểm mới tại Dự thảo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than so với Quyết định số 89/2008/QĐ-TTg ngày 07/7/2008 đó là Dự thảo Chiến lược mới được xây dựng nhằm nỗ lực, phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết số 55-NQ/TW và Nghị quyết số 140/NQ-CP, đồng thời đáp ứng các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Dự thảo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than trong quá trình xây dựng đã được đặt trong mỗi liên quan với các Chiến lược, quy hoạch trước đó để tạo sự nhất quán, đồng bộ như Chiến lược phát triển năng lượng, Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, Chiến lược ngành điện,…

Dự thảo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 55-NQ/TW

Dự thảo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 55-NQ/TW

Trong lần lấy ý kiến trước đó, đã có 12 Bộ, ngành, 47 địa phương và 7 Hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đã gửi văn bản đóng góp ý kiến cũng như thống nhất với các nội dung được đưa ra trong Dự thảo.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý nhận được, Bộ Công Thương đã tổng hợp tiếp thu, giải trình và hoàn thiện các Dự thảo: Báo cáo thuyết minh Chiến lược, Báo cáo ĐMC của Chiến lược, Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược.

Để có đủ cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chiến lược, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng, các chuyên gia, nhà khoa học về 2 nội dung gồm: (1) Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với Dự thảo Chiến lược; (2) Các Dự thảo: Báo cáo thuyết minh Chiến lược, Báo cáo ĐMC của Chiến lược, Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược.

Hồ sơ Dự thảo Chiến lược xin truy cập tại đây.

Thu Hường

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-lay-y-kien-cho-du-thao-chien-luoc-phat-trien-nganh-cong-nghiep-than-viet-nam-182497.html