Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Công Thương tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1607/QĐ-BCT về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương năm 2021.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết trên với quan điểm chỉ đạo: Lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm, động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thúc đẩy, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp

Đồng thời, cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân trong các văn bản hiện hành góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, bảo đảm tính công khai, minh bạch; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc thực hiện cải cách các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Bảo đảm tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia.

Mục tiêu của kế hoạch đó là: Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị định của Chính phủ; ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Theo đó, phạm vi thực hiện gồm: Thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (gồm: quy định về thủ tục hành chính bao gồm cả quy định về báo cáo; quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh; quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật) trong các thông tư, thông tư liên tịch của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang có hiệu lực.

Đặc biệt, nội dung kế hoạch nêu: Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị trong Bộ xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021. Rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021 - 2022 của Bộ Công Thương để trình Thủ tướng Chính phủ và tính chi phí tuân thủ dự kiến theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa.

Cùng với đó, thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dữ liệu quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trên hệ thống phần mềm thống kê, rà soát. Cập nhật bổ sung, hoàn thiện các dữ liệu quy định liên quan đến thủ tục hành chính khi có thay đổi. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh…

Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị trong Bộ rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, các quy định liên quan đến quy chuẩn giai đoạn 2021 - 2022 của Bộ Công Thương và tinh chi phí tuân thủ dự kiến theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa gửi Vụ Pháp chế tổng hợp.

Đồng thời, rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương giai đoạn 2021 - 2022 và tính chi phí tuân thủ dự kiến theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa gửi Vụ Pháp chế tổng hợp. Thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trên hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.

Cập nhật bổ sung, hoàn thiện các dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khi có thay đổi. Tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia gửi Vụ Pháp chế tổng hợp.

Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Bộ rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến thủ tục hành chính bao gồm cả quy định về báo cáo giai đoạn 2021 - 2022 của Bộ Công Thương và tính chi phí tuân thủ dự kiến theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa gửi Vụ Pháp chế tổng hợp. Thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính.

Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dữ liệu quy định liên quan đến thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm thống kê, rà soát. Cập nhật bổ sung, hoàn thiện các dữ liệu quy định liên quan đến thủ tục hành chính khi có thay đổi. Tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến thủ tục hành chính. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến quy định về thủ tục hành chính gửi Vụ Pháp chế tổng hợp.

Ngoài ra, các đơn vị trong Bộ theo lĩnh vực được phân công phụ trách có trách nhiệm gửi Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ để tổng hợp đối với các nhiệm vụ sau: Rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021 - 2022 và tính chi phí tuân thủ dự kiến theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với các lĩnh vực do đơn vị phụ trách.

Thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đối với các lĩnh vực do đơn vị phụ trách. Cập nhật bổ sung, hoàn thiện các dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi có thay đổi. Báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đối với các lĩnh vực do đơn vị phụ trách. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đối với các lĩnh vực do đơn vị phụ trách.

Quỳnh Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-tiep-tuc-cat-giam-don-gian-hoa-quy-dinh-lien-quan-den-hoat-dong-kinh-doanh-159459.html