Bộ GD&ĐT: Quy định định mức kinh phí nhiệm vụ khoa học - công nghệ

Gốc
GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT: Quy định định mức kinh phí nhiệm vụ khoa học - công nghệ - Ảnh 1

Định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể như sau:

Bộ GD&ĐT: Quy định định mức kinh phí nhiệm vụ khoa học - công nghệ - Ảnh 2

Định mức chi tiền công lao động trực tiếp:

Bộ GD&ĐT: Quy định định mức kinh phí nhiệm vụ khoa học - công nghệ - Ảnh 3

Định mức chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu:

Bộ GD&ĐT: Quy định định mức kinh phí nhiệm vụ khoa học - công nghệ - Ảnh 4

Định mức chi thuê chuyên gia trong nước đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: 28 triệu đồng/tháng.

Tổng sự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước không quá 20% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tuyến thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Định mức thuê chuyên gia ngoài nước đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia nước ngoài không quá 35% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Tin nóng

Tin mới