Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ GD-ĐT yêu cầu phát hiện và can thiệp kịp thời các vấn đề tâm lý học đường

Để nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông.

Bộ GD-ĐT đề nghị có chính sách hỗ trợ, động viên các cán bộ, giáo viên thực hiện công tác tư vấn tâm lý học đường

Bộ GD-ĐT đề nghị có chính sách hỗ trợ, động viên các cán bộ, giáo viên thực hiện công tác tư vấn tâm lý học đường

Đánh giá về công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông tại các nhà trường, Bộ GD-ĐT cho rằng về cơ bản đã được UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Phòng tư vấn tâm lý học đường được thành lập tại nhiều trường học; đội ngũ giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng về tư vấn tâm lý cho học sinh trong các nhà trường,... Những kết quả bước đầu đã góp phần phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp đối với học sinh đang hoặc có nguy cơ gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống, có hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cho học sinh vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tư vấn tâm lý học đường tại nhiều cơ sở giáo dục thực hiện còn lúng túng, chưa đúng quy trình, chưa bảo đảm đúng yêu cầu; Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường để thực hiện tư vấn tâm lý cho học sinh còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ.

Chưa có biên chế nhân sự chuyên trách phụ trách công tác tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục; năng lực của một số cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm tư vấn tâm lý học đường còn hạn chế…

Để bảo đảm và nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, Bộ này đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông.

Cụ thể, tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, gia đình-nhà trường-xã hội về vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan trong công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh.

Bộ GD-ĐT đề nghị sắp xếp, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách tư vấn tâm lý học đường theo quy định; nghiên cứu cơ chế bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý theo diện hợp đồng lao động.

Đồng thời, Bộ đề nghị xem xét bố trí ngân sách, cơ sở vật chất cho dịch vụ hỗ trợ, tư vấn tâm lý tại địa phương; triển khai giải pháp huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường tính tự chủ cho các cơ sở giáo dục; chỉ đạo các Sở, ngành chức năng tham mưu về chế độ đãi ngộ, chính sách liên quan để hỗ trợ, động viên các cán bộ, giáo viên thực hiện công tác tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục.

Bộ đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục cũng như hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh tại các tổ chức, đơn vị, cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan.

Duy Anh