(CL)- Ngày 1/10, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký Quyết định số 2995/QĐ-BGTVT ban hành "Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí của Bộ Giao thông vận tải”.

Quy chế gồm 4 chương, 15 điều quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; quyền và trách nhiệm của người phát ngôn và cung cấp thông tin, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về báo chí. Quy chế này áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT.

Quy chế nêu rõ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ GTVT gồm: Bộ trưởng Bộ GTVT; Bộ trưởng Bộ GTVT giao 01 đồng chí Thứ trưởng thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên được gọi là Người phát ngôn. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng ủy quyền cho người khác có trách nhiệm thuộc Bộ phát ngôn được gọi là Người ủy quyền phát ngôn hoặc Người phát ngôn để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được Bộ trưởng giao. Việc ủy quyền phát ngôn phải được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định. Văn bản ủy quyền được công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ GTVT. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn quy định không được ủy quyền phát ngôn tiếp cho người khác.

Hoạt động của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn tuân theo các quy định của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực công tác tư tưởng, thông tin báo chí và theo quy định tại Quy chế này. Người phát ngôn có nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; duy trì mối quan hệ thường xuyên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tin đại chúng trong việc cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời về các sự kiện xảy ra trong ngành, lĩnh vực GTVT...

Quy chế nêu rõ, về việc tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của Cơ quan Bộ GTVT, về các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ GTVT thông qua các hình thức sau: Cung cấp thông tin cho báo chí hàng ngày về các hoạt động của Bộ và công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ; tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ bằng việc đăng tải trên Trang thông tin điện tử Bộ GTVT. Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT có trách nhiệm cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử Bộ GTVT theo quy định hiện hành để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trong cả nước. Ít nhất 03 tháng một lần, tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Việc tổ chức họp báo thực hiện theo quy định hiện hành. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc họp giao ban hàng tuần do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Cần cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử Chính phủ theo quy định hiện hành. Cập nhật thông tin lên Trang thông tin điện tử của Bộ GTVT theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử.

Về hình thức họp báo và trả lời phỏng vấn tại buổi họp báo. Trong buổi tổ chức họp báo, Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn cung cấp cho báo chí các thông tin về: Các hoạt động chủ yếu của Lãnh đạo Bộ; Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ GTVT; Quan điểm và ý kiến giải quyết của Lãnh đạo Bộ đối với các vấn đề quan trọng, đột xuất được dư luận báo chí và xã hội quan tâm. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm trả lời các câu hỏi của phóng viên tham dự buổi họp báo. Trường hợp Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn thấy nội dung câu hỏi vượt quá thẩm quyền hoặc chưa rõ, cần phải tham khảo thêm thì được phép không trả lời ngay và hẹn sẽ trả lời các nội dung này vào thời gian thích hợp. Trong trường hợp họp báo có nội dung về các vấn đề chuyên môn, Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn chỉ đạo Văn phòng Bộ mời lãnh đạo các Vụ, Thanh tra Bộ, Tổng cục và các Cục liên quan (không được cử cán bộ cấp dưới đi thay) cùng tham gia buổi họp báo và trả lời (nếu có) yêu cầu của báo chí liên quan đến lĩnh vực do mình phụ trách. Nội dung thông tin cung cấp tại buổi họp báo sẽ được đăng tải đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Bộ GTVT và Báo Giao thông.

Quy chế cũng quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường. Cụ thể: Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất sau đây: Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về sự kiện, vấn đề quan trọng, gây tác động lớn trong xã hội, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GTVT nhằm định hướng, cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận; thông tin về quan điểm và cách xử lý của Bộ GTVT đối với các sự kiện, vấn đề đó; Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn và cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GTVT được nêu trên; Khi nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí thì Người phát ngôn phải thông báo cho cơ quan báo chí kết quả hoặc biện pháp giải quyết trong thời hạn quy định tại Điều 3 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP; Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật thuộc lĩnh vực do Bộ GTVT quản lý, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất được thực hiện thông qua một hoặc một số hình thức sau: Thông tin trên Trang thông tin điện tử Bộ GTVT, Báo Giao thông điện tử; Tổ chức họp báo; Thông tin bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác cho các cơ quan báo chí.

Quy chế cũng quy định quyền và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ GTVT cũng như của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Trách nhiệm cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp để xây dựng Thông cáo báo chí đối với văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Vấn đề xử lý vi phạm, phân công trách nhiệm của Văn phòng Bộ, Báo Giao thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ cũng được nêu cụ thể.

PV