Bộ Kế hoạch và Đầu tư gấp rút hoàn thiện định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia trong năm 2022

Gấp rút hoàn thiện 'Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050', để trình xin ý kiến Bộ Chính trị trong tháng 9/2022, là một trong những vấn đề lớn đặt ra trong 6 tháng cuối năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thành công Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vào đồng bằng sông Cửu Long; ban hành các Quyết định phê duyệt dự toán chi phí lập Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở theo dõi, tổng hợp của Bộ, hiện nay đã có 37/38 quy hoạch ngành quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch. Toàn bộ 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh. Mặc dù vậy, để hoàn thành nhiệm vụ hoàn thiện định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, còn rất nhiều việc phải làm.

Ông NGUYỄN CHÍ DŨNG, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:“Khung định hướng thì chúng ta xong rồi, nhưng mà đó chỉ là dự kiến, đang lấy ý kiến trong Chính phủ nhưng chưa xong. Quy hoạch của các vùng thì mới chỉ là đề xuất, không phải văn bản pháp lý. Ngày 20/10 khai mạc kỳ họp Quốc hội, trước đó, theo quy định, phải trình trước. Muốn trình được sang Quốc hội, Chính Phủ, Bộ Chính trị phải phê thông qua".

Xác định khó khăn và thời hạn rất gần phải hoàn thành, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng các đơn vị cần chủ động bám sát và kịp thời tham mưu Chính phủ triển khai thực hiện các bước tiếp theo ngay sau khi Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến đối với nội dung “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia”. Bên cạnh đó, cần tiếp tục quyết liệt triển khai các nội dung cần thiết về quy hoạch 5 vùng còn lại ngoài vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, đôn đốc các các địa phương còn lại hoàn thiện hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt quy hoạch tỉnh trước ngày 31/12/2022.

Ông NGUYỄN CHÍ DŨNG, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:“63 quy hoạch của địa phương, hiện nay chúng ta đã thẩm định được 9 quy hoạch rồi, thế nhưng vừa rồi 8 địa phương không trình lại Chính phủ, còn 1 địa phương trình lại và được thông qua là Bắc Giang. Bây giờ tăng tốc lạp và thẩm định quy hoạch nhưng về rồi các địa phương lại không hoàn thiện ngay và trình Chính phủ vì đang vướng chỉ tiêu đất công nghiệp. Vậy thì bây giờ chờ cái đó để hoàn thiện quy hoạch hay cứ hoàn thành quy hoạch rồi điều chỉnh chỉ tiêu đất công nghiệp sau, là một vướng mắc rất lơn hiện nay”

Hội nghị cũng quán triệt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022, bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Bộ cần khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch, nội dung sẽ trình tại Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV như 2 dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Luật Hợp tác xã (sửa đổi), bảo đảm trình Chính phủ xem xét trước ngày 10/8/2022.

Thực hiện : Thanh Nga Hồng Dũng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bo-ke-hoach-va-dau-tu-gap-rut-hoan-thien-dinh-huong-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-trong-nam-2022