Bộ máy Chính phủ sau khi được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm

Gốc
Danh sách bộ máy lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ mới gồm Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng và 21 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Minh Hiền - Mỹ Hoa

Nguồn Kinh Tế Đô Thị http://kinhtedothi.vn/danh-sach-bo-may-lanh-dao-chinh-phu-nhiem-ky-2016-2021-415392.html