Bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng Ban công tác đại biểu

Gốc
Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành các Nghị quyết bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng Ban công tác đại biểu thuộc UBTVQH.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 1250/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Đồng thời, tại Nghị quyết số 1248/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Nguyễn Hạnh Phúc.

Tại Nghị quyết số 1251/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH khóa XIV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức vụ Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH khóa XIV.

Đồng thời, tại Nghị quyết số 1249/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH khóa XIV đối với ông Trần Văn Túy.

Nguồn Chính Phủ http://baochinhphu.vn/nhan-su/bo-nhiem-chu-nhiem-van-phong-quoc-hoi-va-truong-ban-cong-tac-dai-bieu/428791.vgp