Giám đốc công ty cổ phần là thành viên Hội đồng quản trị. Nay Hội đồng quản trị nhất trí thuê người khác làm giám đốc thì công ty có cần phải đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật không?

small_9958.jpg