Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ NN&PTNT không còn 4 Tổng cục

Ngày 22/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2022/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT).

Theo đó, đối với cơ quan cấp Vụ và tương đương sẽ giữ ổn định 05 vụ gồm Vụ Kế hoạch; Vụ Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ. Như vậy, Vụ Quản lý doanh nghiệp được xóa bỏ và sáp nhập vào Vụ Tài chính, chuyển cơ bản chức năng, nhiệm vụ của Vụ Quản lý doanh nghiệp về Vụ Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đối với đơn vị Cục, sẽ giữ ổn định 06 Cục, bao gồm: Cục Trồng trọt; Cục Bảo vệ thực vật, Cục Chăn nuôi; Cục Thú y; Cục Quản lý xây dựng công trình; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

Theo Nghị định mới, Bộ NN&PTNT sẽ không còn 04 Tổng cục như: Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Lâm nghiệp và Tổng cục Thủy sản như trước đây. Thay vào đó là 06 cục chuyên ngành, bao gồm: Cục Thủy lợi; Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Cục Lâm nghiệp; Cục Kiểm lâm; Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư.

Hợp nhất Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

Bộ NN&PTNT không còn 4 Tổng cục và sẽ có 28 cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Bộ NN&PTNT không còn 4 Tổng cục và sẽ có 28 cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Trung tâm Tin học và Thống kê đổi tên thành Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp, dựa trên cơ sở Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm Tin học và Thống kê được tổ chức lại để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong nông nghiệp, nhiệm vụ quản lý về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của Chính phủ.

Trường cán bộ quản lý NN&PTNT II đổi tên thành Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn và tổ chức lại, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và chuyển sang mô hình tự chủ 100%. Đồng thời, bổ sung quy mô và đối tượng đào tạo để phù hợp với yêu cầu thực tiễn của ngành hiện nay.

Các tổ chức sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước của Bộ gồm: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn; Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT I; Báo Nông nghiệp Việt Nam; Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giữ ổn định chức năng, nhiệm vụ như quy định tại Nghị định 15/2017/NĐ-CP.

Việt Bắc