Bộ Nội vụ đề xuất giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo Nghị quyết số 142/NQ-CP ngày 15/9/2022

Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.

Nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 95 - 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; giải ngân 100% vốn ngân sách địa phương. Giải ngân tối thiểu 50% vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được giao trong năm 2022.

Để thực hiện mục tiêu trên, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp đối với người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 (đạt hoặc không đạt 95 - 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao đến ngày 31/01/2023).

Bên cạnh đó, Chính phủ giao Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ về xác định, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn ngay các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương về quy trình cấp phép mỏ, khai thác mỏ nguyên vật liệu cho dự án đầu tư công bảo đảm nhanh, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ đề xuất có hình thức khen thưởng, kỷ luật trong giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Nội vụ đề xuất có hình thức khen thưởng, kỷ luật trong giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hằng tháng phối hợp với Bộ Tài chính công bố công khai tại Phiên họp Chính phủ và trên các phương tiện thông tin đại chúng về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tất cả các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương; đề xuất Chính phủ phê bình đích danh các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương giải ngân chậm; biểu dương các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương giải ngân tốt. Tổng hợp đề xuất của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương về việc điều chỉnh (tăng/giảm) kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh số vốn ngân sách trung ương năm 2022 giữa các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương trước ngày 30/9/2022.

Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các chủ đầu tư, công khai minh bạch quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán.

Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận lưu hành thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế để hạn chế việc các thiết bị y tế nhập khẩu bị lưu kho tại cảng, không làm được thủ tục giải ngân theo quy định và tháo gỡ các khó khăn, ách tắc, vướng mắc trong đấu thầu mua sắm của ngành y tế trước ngày 15/10/2022.

Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, rà soát lại toàn bộ tiến độ thực hiện của các dự án triển khai trong năm 2022 để điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với tiến độ thực hiện, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, chia cắt gây lãng phí nguồn lực và chậm trễ trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công.../.

Thu Hường

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bo-noi-vu-de-xuat-giai-phap-thuc-day-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nam-2022-220241.html