Bộ Nội vụ: TP.HCM và Hà Nội có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND

Theo quy định mới, TP Hà Nội và TP.HCM có không quá năm Phó Chủ tịch UBND; đối với các TP trực thuộc trung ương còn lại có không quá bốn Phó Chủ tịch UBND.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa có Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNV ban hành Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.

Theo đó, nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương (cấp tỉnh); huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, TP thuộc TP trực thuộc trung ương (cấp huyện); xã, phường, thị trấn (cấp xã).

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ bỏ phiếu bầu các phó Chủ tịch UBND TP tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 hôm 24-6-2021. Ảnh: TTBC

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ bỏ phiếu bầu các phó Chủ tịch UBND TP tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 hôm 24-6-2021. Ảnh: TTBC

Không tính số cán bộ được luân chuyển, điều động

Về số lượng Phó Chủ tịch UBND được xác định theo phân loại đơn vị hành chính. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thì Phó Chủ tịch UBND do luân chuyển, điều động nằm ngoài số lượng Phó Chủ tịch UBND quy định tại nghị định này.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng quyết định việc tăng thêm Phó Chủ tịch UBND các cấp để thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ nhưng bảo đảm số lượng Phó Chủ tịch UBND tăng thêm tại một đơn vị hành chính do luân chuyển hoặc điều động không quá một người.

Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện gồm các ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách công an ở cấp tỉnh, cấp huyện.

Số lượng và các chức danh cụ thể của ủy viên UBND là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện theo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Ủy viên UBND cấp xã gồm Ủy viên phụ trách quân sự và Ủy viên phụ trách công an ở cấp xã.

Theo quy định mới, TP.HCM và Hà Nội có không quá năm phó chủ tịch UBND. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo quy định mới, TP.HCM và Hà Nội có không quá năm phó chủ tịch UBND. Ảnh: HOÀNG GIANG

Số lượng tối đa các Phó Chủ tịch UBND

Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn:

- Tỉnh loại I có không quá bốn Phó Chủ tịch UBND

- Tỉnh loại II, loại III có không quá Phó Chủ tịch UBND

- Huyện loại I có không quá ba Phó Chủ tịch UBND

- Huyện loại II, loại III có không quá hai Phó Chủ tịch UBND

- Xã loại I, loại II có không quá hai Phó Chủ tịch UBND

- Xã loại III có một Phó Chủ tịch UBND.

Đối với đơn vị hành chính ở đô thị:

- TP Hà Nội và TP.HCM có không quá năm Phó Chủ tịch UBND

- TP trực thuộc trung ương còn lại có không quá bốn Phó Chủ tịch UBND

- Quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, TP thuộc TP trực thuộc trung ương loại I có không quá ba Phó Chủ tịch UBND

- Quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, TP thuộc TP trực thuộc trung ương loại II, loại III có không quá hai Phó Chủ tịch UBND

- Phường, thị trấn loại I, loại II có không quá hai Phó Chủ tịch UBND

- Phường, thị trấn loại III có một Phó Chủ tịch UBND.

Biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín việc miễn nhiệm, bãi nhiệm

Theo quy định, việc bầu thành viên UBND bằng hình thức bỏ phiếu kín. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín do HĐND cùng cấp quyết định.

Trường hợp phó chủ tịch, ủy viên UBND được HĐND bầu chức danh mới nhưng vẫn thuộc thành viên UBND cùng đơn vị hành chính đó thì không thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức danh cũ trước khi bầu chức danh mới. Khi được bầu vào chức danh mới thì đương nhiên thôi thực hiện nhiệm vụ của chức danh cũ.

Bộ Nội vụ giúp Thủ tướng thẩm định hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; đề nghị điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh và giao quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh và giao quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện và giao quyền Chủ tịch UBND cấp huyện…

N. THẢO

Nguồn PLO: https://plo.vn/bo-noi-vu-tp-hcm-va-ha-noi-co-khong-qua-5-pho-chu-tich-ubnd-post690582.html