Bộ Quốc phòng thực hiện cải cách, đơn giản hóa 83 thủ tục hành chính

Gốc
QĐND - Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng, từ năm 2011-2015, Bộ đã chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Công tác cải cách TTHC dần đi vào chiều sâu, giảm bớt rườm rà thông qua hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC. Đã hoàn thành việc đơn giản hóa 83 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng, tham gia ý kiến đối với 112 TTHC mới, đánh giá tác động đối với 112 TTHC và thẩm định 94 TTHC bảo đảm nguyên tắc, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, bình đẳng, tiết kiệm thời gian, chi phí và tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Tổ chức triển khai rà soát TTHC công bố theo thẩm quyền, lập danh mục TTHC hiện hành và danh mục TTHC đã bị bãi bỏ. Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, thực hiện chuẩn hóa tên, nội dung TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân dễ tra cứu, thực hiện. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt việc tổ chức niêm yết công khai TTHC và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ...

VŨ XUÂN DÂN

Tin nóng

Tin mới