- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra Thông tư số 49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2010 kèm theo Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.

Theo đó, Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam gồm 01 giống lúa lai và 01 giống đậu tương. Còn Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam, bao gồm: danh mục bổ sung các loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam (bao gồm những phân bón đã được công nhận theo Quyết định số 57/QĐ-TT-ĐPB ngày 24/3/2010 và Quyết định số 61a/QĐ-TT-ĐPB ngày 26/3/2010 của Cục trưởng Cục Trồng trọt; phân bón đăng ký lại từ Danh mục phân bón ban hành kèm theo Quyết định số 40/2004/QĐ-BNN ngày 19/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), có 460 loại, được chia thành phân hữu cơ (12 loại), phân vi sinh vật (02 loại), phân hữu cơ vi sinh (53 loại), phân hữu cơ sinh học (70 loại), phân hữu cơ khoáng (71 loại), phân bón lá (246 loại) và giá thể (06 loại); danh mục các loại phân bón thay thế các loại phân bón đã có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam nhưng có sự điều chỉnh về tên phân bón, thành phần, hàm lượng các chất đăng ký và đơn vị đăng ký bao gồm 93 loại, được chia thành phân hữu cơ vi sinh (09 loại), phân hữu cơ sinh học (11 loại), phân hữu cơ khoáng (10 loại) và phân bón lá (63 loại). Cũng theo Thông tư này, có hai loại phân bón bị loại ra khỏi Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam, bao gồm 02 loại phân khoáng là Indo Guano Calcium Phosphate và Indo Guano. Tổ chức, cá nhân được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại phân bón quy định tại các Danh mục nói trên khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón và quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.