Bộ TT&TT học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 12

Gốc
Chiều 8/6, Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị học tập , quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông truyền đạt nội dung các văn kiện Đại hội Đảng 12 đến toàn thể đảng viên dự hội nghị.

Bộ TT&TT học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 - Ảnh 1

Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông truyền đạt nội dung các văn kiện Đại hội Đảng 12 đến toàn thể đảng viên dự hội nghị.

Theo đó, Đại hội 12 của Đảng tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã thực hiện nhiều chủ trương, mục tiêu được xác định trong Nghị quyết của Đảng.

Chúng ta trải qua 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện cương lĩnh đưa đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội, thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2020, 2 năm thực hiện thực Hiến pháp 2015. Cán bộ đảng viên và nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào các quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp của Đảng để vượt qua khó khăn, đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững.

5 năm qua toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã thực hiện được những thành quả quan trọng. Nhìn tổng quát toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt những thành quả quan trọng: Nền kinh tế vượt qua khó khăn thách thức, quy mô tiềm lực được nâng lên. Năm 2015 GDP đạt 193 tỷ USD, đạt 2.109 USD bình quân đầu người/năm. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định và kiểm soát được lạm phát, tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức hợp lý , năm sau cao hơn năm trước, giáo dục đào tạo, văn hóa, y tế có bước phát triển, an sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ Xã hội Chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới…

Đại hội 12 cũng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn tới. Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tiếp theo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng giới thiệu Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12.

Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Bộ TT&TT nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết ĐH 12 của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Chương trình hành động đặt mục tiêu xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị Bộ TT&TT. Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về CNTT với hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại, mọi người dân đều được hưởng thụ các dịch vụ thông và truyền thông tiên tiến, công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia được tăng cường nhằm xây dựng môi trường mạng an toàn, tin cậy…

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình hành động được Bộ TT&TT đưa ra là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao với việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; tích cực chống tình trạng lạm phát, ngăn chặn suy giảm, duy trì tốc độ tăng trưởng; đảm bảo an sinh xã hội trong các lĩnh vực quản lý của Bộ; tập trung thực hiện thành công Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và Truyền thông.

Giải pháp này bao gồm các tiêu chí cụ thể: Sắp xếp lại các cơ quan báo chí theo mô hình một cơ quan báo chí có nhiều ấn phẩm báo chí. Giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ hưởng các sản phẩm báo chí in giữa khu vực thành thị, thị xã và nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa; phấn đấu đến năm 2020, các cơ quan báo chí tự chủ về tài chính và báo điện tử trở thành loại hình báo chí chủ lực của các cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Tăng thời lượng phát sóng các kênh chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương; bảo đảm đến năm 2020 thời lượng chương trình tự sản xuất, biên tập đạt tỷ lệ tối thiểu là 50%; tỷ lệ chương trình nước ngoài khai thác trên một kênh chương trình không vượt quá 30% trên tổng thời lượng sản xuất, biên tập, phát sóng; cả nước có khoảng 60 – 70% số hộ gia đình sử dụng dịch vụ truyền hình trả trước; phấn đấu đến năm 2020, các đài phát thanh, truyền hình tự chủ về tài chính.

Duy trì nhịp độ tăng trưởng về số lượng xuất bản phẩm, trong đó 20 – 30% là xuất bản phẩm điện tử, phấn đấu đến năm 2020 đạt khoảng 450 triệu bản; 50 – 60% số cơ sở in sử dụng công nghệ, thiết bị in hiện đại; kim ngạch xuất khẩu xuất bản phẩm tăng khoảng 3,0 lần so với năm 2013..../.

Hương Giang

Tin nóng

Tin mới