Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 94 thanh niên nhập ngũ

Gốc
Trong 2 ngày 22 và 23/2, Ban CHQS phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp Đảng cho 94 học viên là đoàn viên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2021.

Tại khóa bồi dưỡng, các học viên đã được giới thiệu và truyền đạt những chuyên đề về: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khóa bồi dưỡng, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận và được gửi kèm hồ sơ nhập ngũ nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức Đảng trong đơn vị Quân đội tiếp tục theo dõi, giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ để những người này phấn đấu trở thành đảng viên.

MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202102/boi-duong-ly-luan-chinh-tri-cho-94-thanh-nien-nhap-ngu-920504/