Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức cho cán bộ Đảng Lào

Gốc
Thực hiện kế hoạch hợp tác với Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào, sáng 16/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức dành cho cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Khóa học sẽ cung cấp cho các học viên những vấn đề cơ bản nhất của lý luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và những bài học kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và công tác tổ chức đảng.
Các học viên Lào được bổ sung, cập nhật các kiến thức mới về lý luận và nghiệp vụ công tác kiểm tra Đảng nhằm góp phần nâng cao nhận thức và năng lực hoạt động thực tiễn, rèn luyện phong cách của người lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức Đảng, đáp ứng được đòi hỏi giai đoạn cách mạng mới.
Các học viên Lào sẽ đi nghiên cứu thực tế tại một số địa phương, cơ sở của Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm của Việt Nam về triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, những phương và cách thức xử lý tình huống trong công tác.
Trên cơ sở tiếp thu những tri thức mới và kinh nghiệm thực tiễn, khi trở về đất nước, các cán bộ của Lào có thể vận dụng sáng tạo vào lĩnh vực công tác của mình góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng sự mong mỏi của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào./.

Hương Thủy (TTXVN)

Tin nóng

Tin mới