(Baodautu.vn) Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương (mã CTB, sàn HNX) cho biết sẽ phát hành 742.084 cổ phần để tăng số lượng cổ phần từ mức gần 2,8 triệu cổ phần lên hơn 3,5 triệu cổ phần.

Bơm Hải Dương hiện đang sản xuất trên 450 loại sản phẩm máy bơm các loại

Thời gian dự kiến phát hành trong khoảng từ quý IV/2014 đến quý I/2015.

Giá chào bán là14.000 đồng/cổ phần, thực hiện phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 1.000: 269 (Cụ thể: Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua thêm 269 cổ phần mới).

Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo các quy định pháp luật hiện hành và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án xử lý.

Theo Bơm Hải Dương, nếu Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, Công ty có thể thực hiện các giải pháp như sau xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại hoặc tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng.

6 tháng đầu năm 2014, Bơm Hải Dương đạt tổng doanh thu gần 118 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 7,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp nửa đầu năm 2014 của Công ty đạt gần 5,7 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 2.063 đồng/cổ phiếu.

TIN LIÊN QUAN

VinaRe chính thức tăng vốn lên 1.300 tỷ

Hé lộ đối tác mua trên 10 triệu cổ phiếu VHG

Ninh Vân Bay tăng vốn lên trên 1.000 tỷ đồng

Chí Tín