CTCP NHiệt điện Bà Rịa thông báo thay đổi logo của Công ty với nội dung đính kèm sau:

Tài liệu đính kèm: BTP: Thay đổi logo của Công ty