“Cần có qui hoạch tổng thể thủ đô để người dân hình dung, bức tranh Hà Nội tới đây sẽ như thế nào, đâu là trung tâm chính trị, đâu là trung tâm phát triển kinh tế, người dân được hưởng dịch vụ ra sao"...