Cần có giải pháp đột phá về chính sách xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Cần có giải pháp đột phá về chính sách xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Nhiều điểm sáng chính sách xã hội khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI

Nhiều điểm sáng chính sách xã hội khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI

Cần những giải pháp đột phá toàn diện về chính sách xã hội

Cần những giải pháp đột phá toàn diện về chính sách xã hội

Xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm và toàn diện

Xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm và toàn diện

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực an sinh xã hội, giảm nghèo

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực an sinh xã hội, giảm nghèo

Đà Nẵng: Nghiên cứu xây dựng sàn an sinh xã hội, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau

Đà Nẵng: Nghiên cứu xây dựng sàn an sinh xã hội, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau

Tăng cường đầu tư vào an sinh xã hội sau đại dịch

Tăng cường đầu tư vào an sinh xã hội sau đại dịch

Chính sách xã hội phải đặt người dân là trung tâm

Chính sách xã hội phải đặt người dân là trung tâm

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XI: Nhiều chính sách an sinh, an dân thiết thực

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XI: Nhiều chính sách an sinh, an dân thiết thực

Tăng cường đầu tư vào an sinh xã hội sau đại dịch

Tăng cường đầu tư vào an sinh xã hội sau đại dịch

Nhiều vấn đề chính sách xã hội đang đặt ra

Nhiều vấn đề chính sách xã hội đang đặt ra

Người dân phải là trung tâm của các chính sách xã hội

Người dân phải là trung tâm của các chính sách xã hội

Xây dựng hệ thống an sinh xã hội bao trùm, toàn diện

Xây dựng hệ thống an sinh xã hội bao trùm, toàn diện

Đáp ứng các nhu cầu an sinh xã hội và dịch vụ xã hội cho nhân dân đến năm 2030

Đáp ứng các nhu cầu an sinh xã hội và dịch vụ xã hội cho nhân dân đến năm 2030

Hà Nội là điểm sáng trong thực hiện an sinh xã hội

Hà Nội là điểm sáng trong thực hiện an sinh xã hội

Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết hài hòa, hiệu quả giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển và quản trị xã hội

Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết hài hòa, hiệu quả giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển và quản trị xã hội

Hướng đến xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững

Hướng đến xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững

Công tác bảo đảm an sinh xã hội cho người dân đạt được nhiều thành tựu

Công tác bảo đảm an sinh xã hội cho người dân đạt được nhiều thành tựu