ND - Báo chí Trung Quốc cho biết, Thần Châu VII là "bước đi quan trọng nhất" của chương trình chinh phục không gian gồm "ba bước" của nước này. Các bước đi gồm: đưa người lên vũ trụ; đặt tàu để thiết kế một phòng nghiên cứu nhỏ trên không gian; xây dựng một trạm không gian lớn.