ICTnews – Bưu điện TP. HCM cần mạnh dạn xóa bỏ những quan điểm đã lỗi thời, đồng thời tạo cơ chế hợp lý, thuận lợi, đầu tư thỏa đáng hơn nữa cho lĩnh vực bưu chính.