BVH đăng ký mua 510,000 cp VNR

Gốc
Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) - tổ chức có liên quan đến ông Trần Trọng Phúc - Phó Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Tái BH Quốc Gia Việt Nam (HNX: VNR) đăng ký mua 510,000 cp từ ngày 31/10 đến 22/11 để tăng tỷ lệ sở hữu.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tập đoàn Bảo Việt
- Mã chứng khoán: VNR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8,643,600 CP (tỷ lệ 8.57%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Trọng Phúc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 510,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Bảo Việt tại Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/10/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/11/2013.

HNX

Tin nóng

Tin mới