Kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nhữ Đình Hòa - Phó Tổng Giám đốc điều hàn, cổ đông nội bộ CTCP Chứng khoán Bảo Việt (MCK: BVS).

Tên người thực hiện giao dịch: Nhữ Đình Hòa Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc Mã chứng khoán giao dịch: BVS Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.200 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.000 CP Số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.500 CP Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 04/02/2010.