Cũng từ sự kiện này, y khoa Việt Nam đã được ghi danh trên bản đồ y khoa thế giới. Nhiều hãng thông tin quốc tế đã thông tin liên tục và đánh giá rất cao. Hàng loạt các thành tựu y khoa của Việt Nam sau này cũng đã ảnh hưởng rất nhiều từ sự kiện này.