Cá nhân Nguyễn Hải Đăng thông báo đăng ký mua cổ phần CTCP XNK Vĩnh Long

Gốc
Cá nhân Nguyễn Hải Đăng đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá của CTCP XNK Vĩnh Long như sau.

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

I.Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

Đối với cá nhân

1. Họ và tên: NGUYỄN HẢI ĐĂNG

2. Ngày sinh: 19/9/1976

3. Số chứng minh thư nhân dân: 135529486 Do công an tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 04/8/2014

4. Địa chỉ: Ngõ 2 Đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Điện thoại: 0912969535

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vĩnh Long

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có mối quan hệ.

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: 0, tỷ lệ: 0%.
Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: 0, tỷ lệ: 0%.

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 5.281.678 CP, chiếm 53,46%.
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: 0, tỷ lệ: 0%.

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 5.281.678 CP, chiếm 53,46%.
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: 0, tỷ lệ: 0%.

VII. Nguồn vốn thực hiện:

+ Có từ hoạt động kinh doanh.

+ Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp .

+ Nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng.

VIII. Mục đích mua cổ phiếu:

+ Thực hiện việc đầu tư kinh doanh. Sau khi mua được cổ phần sẽ triển khai, sắp xếp cơ cấu lại bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp đồng thời sắp xếp lại nhân sự trong công ty.

+ Sắp xếp cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh, tập trung vào phát triển những ngành nghề có thế mạnh.

+ Tập trung giải quyết những tồn đọng về các vấn đề công nợ trong Công ty, trong đó chủ yếu thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ của các đối tác đồng thời tìm các giải pháp giãn nợ của các tổ chức tín dụng.

+ Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường đối với những ngành nghề kinh doanh là thế mạnh của công ty.

Tổ chức/ cá nhân đăng ký mua

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN HẢI ĐĂNG

ĐT

Tin nóng

Tin mới