Các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra đang khổ sở khi ngày 20-12-2008, Cục Kiểm dịch động, thực vật Liên bang Nga ban hành lệnh cấm nhập cá tra Việt Nam mà không hề đưa ra bất kỳ lý do gì.